beleid inzake de terugbetaling van besmette of verminkte Canadese Bankbiljetten

Context

de Bank of Canada (de “Bank”) biedt, als uitgever van Canadese bankbiljetten, een dienst aan voor de terugbetaling, in passende gevallen, van vorderingen op Canadese bankbiljetten die besmet of verminkt zijn geworden na normale slijtage. Verminkte bankbiljetten kunnen het gevolg zijn van vele oorzaken en vertonen vaak tekenen van overmatige schade door brand of water, ontbrekende stukken of andere vormen van bederf, en kunnen waarschijnlijk niet worden gebruikt voor betaling. Dit beleid biedt richtsnoeren voor de aanpak van de Bank bij de beoordeling van vorderingen voor de terugbetaling van bankbiljetten.

beleidsverklaring

bij de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid om verontreinigde of verminkte bankbiljetten in te wisselen, is de Bank verplicht de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de beoordeling van alle vorderingen. De Bank tracht de rechtmatigheid van alle aspecten van een vordering te bepalen, met inbegrip van de identiteit van de eiser, de waarde van de ingediende biljetten, de herkomst van de biljetten en de aard van de schade.

het personeel van de Bank zal, onder voorbehoud van de hieronder vermelde gezondheids-en veiligheidskwesties, de ter terugbetaling ingediende nota ‘ s zorgvuldig onderzoeken en de waarde van de vordering beoordelen.

als richtsnoer voor de eisers zal de Bank geen vordering voor verminkte bankbiljetten inwisselen wanneer er naar het oordeel van de Bank op grond van onderzoek, bewijsmateriaal of gezond verstand gerede twijfel bestaat dat de vordering geheel of gedeeltelijk legitiem is. Zo zal de Bank een vordering niet terugbetalen wanneer zij van mening is dat:

  • de identiteit van de eiser kan niet worden aangetoond;
  • de biljetten zijn vals of er zijn redenen om aan te nemen dat de biljetten zijn verkregen of verband houden met het witwassen van geld of andere strafbare feiten;
  • er is geprobeerd de Bank te bedriegen of er bestaan tegenstrijdige of onwaarschijnlijke verklaringen over belangrijke aspecten van de vordering, zoals hoe de biljetten werden beschadigd of hoe ze in het bezit van de eiser kwamen;
  • elk van de echtheidskenmerken van de aantekeningen is verwijderd of gewijzigd of wanneer de aantekeningen op een andere wijze opzettelijk of systematisch zijn gewijzigd of beschadigd, met inbegrip van geverfd, chemisch gewassen of behandeld, op een wijze waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze tot gevolg heeft dat zij worden gewijzigd.

indien een deel van de vordering ongeldig wordt geacht, kan de gehele vordering worden geweigerd. Bovendien is het inwisselingsproces van besmette of verminkte bankbiljetten van de Bank niet bedoeld om de activiteiten van meerdere batch-of bulkinzendingen van individuen of entiteiten te vergemakkelijken, noch is het bedoeld als aanvulling of vervanging van de eis binnen organisaties voor een goede operationele praktijken rond de zorg en het beheer van bankbiljetten. De Bank aanvaardt geen claims wanneer besmette of verminkte biljetten in bulk zijn verkregen in ruil voor goederen, diensten of valuta.

de Bank kan weigeren een vordering te beoordelen of kan een eiser Verzoeken de nota ’s naar tevredenheid van de Bank te reinigen voordat een vordering wordt beoordeeld, in het geval dat de voor terugbetaling ingediende nota’ s besmet zijn of in contact zijn gekomen met toxische stoffen (bijvoorbeeld bloed, schimmel, drugs of onbekende stoffen).

indien de kosten van een vordering naar het oordeel van de Bank buitensporig zouden zijn, behoudt de Bank zich het recht voor te verzoeken dat haar kosten in verband met een dergelijke vordering geheel of gedeeltelijk door de eiser worden gedekt. Dit kan kosten omvatten in verband met de evaluatie, productie, vervanging en vernietiging van de nota ‘ s.

eisers moeten een Canadian Bank Note Redemption Claim Form invullen om een terugbetaling aan te vragen. Aflossingen zullen worden betaald door middel van een rechtstreekse storting op de bankrekening van de eiser en alle bankgerelateerde vergoedingen zullen door de eiser worden betaald.

indien een vordering wordt afgewezen, zal de Bank de eiser schriftelijk antwoorden met de redenen voor haar weigering van de vordering. De Bank behoudt zich het recht voor om de in een afgewezen vordering aangeboden nota ‘ s te behouden en/of te vernietigen.

de Bank kan alle in verband met een vordering verstrekte informatie bekendmaken aan derden, met inbegrip van wetshandhavingsinstanties en het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.

voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Bank of Canada op of bellen met toll-free op 1 800 303-1282.

Mei 2019