Rozdział 627 sekcja 727-Statut Florydy 2020

(1) w tym stanie nie jest dostarczana ani wydawana Żadna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia ciała w odniesieniu do specjalnie ubezpieczonego lub zidentyfikowanego pojazdu silnikowego zarejestrowanego lub głównie garażowanego w tym stanie, chyba że nieubezpieczone ubezpieczenie pojazdu silnikowego jest w nim przewidziane lub uzupełniające w celu ochrony osób ubezpieczonych na jego podstawie, które są prawnie uprawnione do dochodzenia odszkodowania od właścicieli lub operatorów nieubezpieczonych pojazdów silnikowych z powodu obrażeń ciała, choroba lub choroba, w tym śmierć, z niej wynikająca. Ubezpieczenie wymagane zgodnie z niniejszą sekcją nie ma jednak zastosowania, gdy lub w zakresie, w jakim ubezpieczony wymieniony w polisie złoży pisemne odrzucenie ubezpieczenia w imieniu wszystkich ubezpieczonych objętych polisą. W przypadku gdy pojazd silnikowy jest wynajmowany na okres 1 roku lub dłużej, a wynajmujący takiego pojazdu, zgodnie z warunkami umowy leasingu, zapewnia ochronę od odpowiedzialności leasingowanego pojazdu, najemca takiego pojazdu ma wyłączny przywilej odrzucenia ochrony od nieubezpieczonego kierowcy lub wybrania niższych limitów niż limity odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, niezależnie od tego, czy Wynajmujący jest kwalifikowany jako ubezpieczyciel własny zgodnie z S. 324.171. O ile ubezpieczony lub najemca, który ma przywilej odrzucenia ubezpieczenia nieubezpieczonego kierowcy, nie zażąda takiego ubezpieczenia lub żąda wyższych limitów nieubezpieczonego kierowcy na piśmie, ubezpieczenie lub takie wyższe limity nieubezpieczonego kierowcy nie muszą być dostarczane w żadnej innej polisie, która odnawia, rozszerza, zmienia, zastępuje lub zastępuje istniejącą polisę tymi samymi limitami odpowiedzialności za obrażenia ciała, gdy ubezpieczony lub najemca odrzucił ubezpieczenie. Jeżeli ubezpieczony lub najemca początkowo wybrał limity ubezpieczenia nieubezpieczonego kierowcy niższe niż jego limity odpowiedzialności za obrażenia ciała, wyższe limity ubezpieczenia nieubezpieczonego kierowcy nie muszą być zapewniane w żadnej innej polisie, która odnawia, rozszerza, zmienia, zastępuje lub zastępuje istniejącą polisę tymi samymi limitami odpowiedzialności za obrażenia ciała, chyba że ubezpieczony zażąda na piśmie wyższego ubezpieczenia nieubezpieczonego kierowcy. Odrzucenie lub wybór niższych limitów dokonuje się na formularzu zatwierdzonym przez Urząd. Formularz w pełni informuje wnioskodawcę o charakterze ochrony ubezpieczeniowej i stwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa jest równa limitom odpowiedzialności za uszkodzenie ciała, chyba że wystąpiono o niższe limity lub ochrona ubezpieczeniowa została odrzucona. Nagłówek formularza powinien być pogrubiony w 12-punktowej czcionce i zawierać: „decydujesz się nie kupować pewnych cennych ubezpieczeń, które chronią Ciebie i twoją rodzinę lub kupujesz limity nieubezpieczonych kierowców mniejsze niż limity odpowiedzialności za obrażenia ciała po podpisaniu tego formularza. Przeczytaj uważnie.”Jeśli formularz ten jest podpisany przez imiennego ubezpieczonego, będzie jednoznacznie domniemywać, że było świadome, wiedząc odrzucenie pokrycia lub wybór niższych limitów w imieniu wszystkich ubezpieczonych. Ubezpieczyciel co najmniej raz w roku powiadamia wskazanego ubezpieczonego o swoich możliwościach w zakresie ochrony wymaganej w niniejszej sekcji. Takie zawiadomienie jest częścią zawiadomienia o składce i dołączone do niego, zapewnia środki umożliwiające ubezpieczonemu wnioskowanie o takie ubezpieczenie i jest wydawane w sposób zatwierdzony przez Urząd. Otrzymanie niniejszego zawiadomienia nie stanowi Potwierdzającego zrzeczenia się prawa ubezpieczonego do ubezpieczenia nieubezpieczonego kierowcy w przypadku, gdy ubezpieczony nie podpisał formularza wyboru lub odrzucenia. Ubezpieczenie opisane w niniejszej sekcji obejmuje, ale nie dubluje, świadczeń dostępnych dla ubezpieczonego na podstawie przepisów o odszkodowaniach pracowniczych, świadczeń z tytułu ochrony przed obrażeniami ciała, świadczeń z tytułu niepełnosprawności lub podobnych przepisów; w ramach jakiegokolwiek pokrycia kosztów leczenia samochodowego; w ramach dowolnego ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego; lub od właściciela lub operatora nieubezpieczonego pojazdu silnikowego lub jakiejkolwiek innej osoby lub organizacji odpowiedzialnej Solidarnie wraz z takim właścicielem lub operatorem za wypadek; a ubezpieczenie takie obejmuje ewentualną różnicę między sumą takich świadczeń a poniesionymi szkodami, do maksymalnej kwoty takiego ubezpieczenia przewidzianej w niniejszej sekcji. Kwota ubezpieczenia dostępna na mocy niniejszej sekcji nie może być zmniejszona o potrącenie z jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie nie może być udzielane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakiegokolwiek przewoźnika odszkodowań pracowniczych lub świadczeń z tytułu niepełnosprawności lub jakiejkolwiek osoby lub organizacji kwalifikującej się jako samozasysający zgodnie z przepisami o odszkodowaniach pracowniczych lub świadczeniach z tytułu niepełnosprawności lub podobnymi przepisami.