convertor de unități

imagine

Mol

toate substanțele constau din atomi sau molecule. În chimie, este important să se măsoare cu exactitate cantitățile lor. Alunița este utilizată pentru a exprima cantitățile de reactanți și produse ale reacțiilor chimice. Alunița, simbol mol, este unitatea SI a cantității de substanță. Un mol conține exact 6.02214076 1023 elementar entities. Acest număr este valoarea numerică fixă a Constantei Avogadro, NA, atunci când este exprimată în unitatea mol⁻1 și se numește numărul Avogadro. Cantitatea de substanță, simbolul n, a unui sistem este o măsură a numărului de entități elementare specificate. O entitate elementară poate fi un atom, o moleculă, un ion, un electron, orice altă particulă sau grup specificat de particule.

Constanta Avogadro NA = 6.02214076 1023 mol⁻1

cu alte cuvinte, alunița este cantitatea de substanță egală în masă cu masa combinată în unități de masă atomică a atomilor moleculelor substanței înmulțită cu constanta Avogadro sau numărul Avogadro. Alunița ca unitate de măsură pentru cantitatea de substanță este una dintre cele șapte unități de bază ale Sistemului Internațional de unități (SI). Simbolul său este mol. Un mol de carbon pur – 12 are o masă de exact 12 grame.

masa molară

masa molară este o proprietate fizică, care este definită ca masa unei substanțe împărțită la cantitatea sa de substanță în moli. Cu alte cuvinte, este masa unui mol dintr-o anumită substanță. În SI, unitatea pentru masa molară este kg / mol. Cu toate acestea, chimiștii exprimă aproape întotdeauna mase molare în g/mol pentru comoditate.

masa molară = grame/mol

arderea este o reacție chimică redox exotermă la temperatură înaltă

arderea este o reacție chimică redox exotermă la temperatură înaltă

mase molare de elemente și compuși

compușii sunt substanțe formate din mai mulți atomi diferiți ținuți împreună prin legături chimice. De exemplu, următoarele substanțe care pot fi găsite în fiecare bucătărie sunt compuși:

 • sare (clorură de sodiu) NaCl
 • zahăr (zaharoză) CIGD₂H₂₂OIGDOINT
 • oțet (soluție de acid acetic) CHIGDCOOH

masa molară a elementelor în grame pe mol este numeric egală cu masa lor atomică în unități de masă atomică unificate (u) sau daltoni (Da). Masa molară a compușilor este egală cu suma maselor molare ale atomilor care formează compusul. De exemplu, masa molară a apei (H₂O) este de aproximativ 1 hectolitru 2 + 16 = 18 g/mol.

masa moleculară

imagine

masa moleculară (nume mai vechi greutate moleculară) este masa unei molecule calculată ca suma masei fiecărui atom din moleculă înmulțită cu numărul de atomi ai acelui element din moleculă. Masa moleculară este o cantitate fără dimensiuni numeric egală cu masa molară. Deși valorile masei moleculare și atomice sunt adimensionale, li se dă unitatea dalton (Da) sau unitate de masă atomică unificată (u), care este aproximativ masa unui singur proton sau neutron și este echivalent numeric cu 1 g/mol.

calcularea masei molare

masa molară a unei substanțe se calculează folosind trei etape:

 • găsirea masei atomice a elementelor în tabelul periodic.
 • numărarea numărului de atomi ai fiecărui element din compus.
 • găsirea masei molare prin calcularea sumei greutății atomice a atomilor, care formează compusul înmulțit cu numărul lor.

de exemplu, să calculăm masa molară a acidului acetic

CHUNGHCOOH

conține:

 • 2 atomi de carbon
 • 4 atomi de hidrogen
 • 2 atomi de oxigen

Acum, calculul:

 • Carbon C = 2 0,0107 g/mol = 24,0214 g/mol
 • hidrogen H = 4 1,00794 g / mol = 4,03176 g / mol
 • oxigen O = 2 15,9994 g / mol = 31,9988 g / mol
 • masa molară = 24.0214 + 4.03176 + 31.9988 = 60.05196 g/mol

calculatorul nostru face același calcul. Puteți introduce formula și verifica.

acest articol a fost scris de Anatoli Zolotkov